Kvannildalens Kennel

Nyfödda:-)

2v

2,5v

2,5v

5,5v

5,5v

5,5v

5,5v

5,5v

5,5v

5,5v

5,5v

7v

Kvannildalens O-kull
Född: 13 maj 2014
COI: 0,4%
EP: 0,55
Kull rek av avelsrådet

Mor: Kvannildalens Flying Famous "Fly"

Jaktprov 2*3a

Utställning: Very good

Patella: ua

Tandstatus: Full

 

Far: SE UCH Skarjaks Ole Einar B.

(FI JCH Kekkeruusin Luja * CIB NORD UCH Fort Hjort Jonna)

S14970/2008

Jaktprov: bla. 1a

Utställning: SE UCH

Patella: ua

Tandstatus: -2st P1, dvs godkänd tandstatus.

 

O-KULL

Född:

2014-03-13

Mor: J Kvannildalens Flying Famous

Far: SE UCH Skarjaks Ole Einar B.

 

Namn

Reg nr

Jaktprov

Utställning

Patella

Tandstatus

Övrigt

T

Oxie

 

 

 

 

 

 

H

Ole Ozzi

 

 

 

 

 

 

H

Ole Sixten

 

 

 

 

 

 

H

Ole Arvid

 

 

 

 ua

 full

 

 

 Far:

S14970/2008
SE UCH
Skarjaks Ole Einar B

Bla 1a jaktprov

Patella: ua

Tandstatus: godkänd

FIN30301/03
FI UCH FI JCH
Kekkeruusin Luja

FIN22723/98
FI JCH
Tähtitarhan Manu

FI JCH
Linnustajan Urkki

FI UCH
Tähtitarhan Maijabella

FIN39612/98
NORD V-01 FI UCH FI JCH
Jyrkkäkallio Zeri

FI UCH FI JCH
Ukkometon Riki

FI UCH
Outakeinon Seita

S41021/2005
C.I.B SE UCH

NO UCH FI UCH
Fort Hjort Jonna

S28952/97
NORD UCH INT UCH

NORD JCH INT JCH
Tapion Paras

SE UCH SE JCH
Tapion Peikko

SE UCH SE JCH
Tapion Ilo

N00054/03  
NORD JCH INT JCH
Tiukka

FI UCH NO JCH
FI JCH SE JCH
Raita-Ahon Kiukku

NO JCH SE JCH
INT JCH
Lakka-R

Mor:

SE14754/2011
Kvannildalens Flying Famous

3a jaktprov

Patella:ua

Tandstatus: full

S29351/2004
SE UCH SE JCH
Spetsgårdens Riiki

Patella: ua

Tandstatus:full

S18061/2002
SE UCH SE JCH
Latanjarkas Riisk

SE UCH
Taurus

SE JCH
Ailatis Mirva

S53645/2000  
SE UCH
Lina

FI V-97 FI V-95
FI UCH FI JCH
Konkelon Kessu

Huru-Ukon Diana

S18398/2009
Vargstrupens Salli

2a jaktprov

Patella: ua

Tandstatus full

S10878/99
Dajkanbäckens Douglas

SE UCH
Trix

SE JCH
Tapion Into

S24496/2003  
Uppflogets Piri

Grimsötorps Jekku

SE JCH
Uppflogets Mitzi